Đặt hàng
Lịch sử 9
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 90000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
Lượt xem: 418
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn

STT

Bài / Tiết

Nội dung

1

1

Liên Xô và các nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX

2

2

Liên Xô và các nước Đông Nam Á từ giữa năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX

3

3

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

4

4

Các nước Châu Á

5

5

Các nước Đông Nam Á

6

6

Các nước Châu Phi

7

7

Các Nước Mĩ La Tinh

8

8

Nước Mĩ

9

9

Nhật Bản

10

10

Các nước Tây Âu

11

11

Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

12

12

Những thành tựu và ý nghĩa cách mạng khoa học kĩ thuật

13

14

Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

14

16

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

15

17

Cách mạng trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

16

18

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

17

19

Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935

18

20

Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

19

21

Việt Nam trong những năm 1939-1945

20

22

Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945

21

23

Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

22

24

Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ CQDCND

23

25

Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1950)

24

26

Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược 1950-1953

25

27

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc

26

28

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc

27

29

Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (1965-1973)

28

30

Hoàn thành giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước

29

34

Tổng kết lịch sử Việt NamImage Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác