Đặt hàng
Lịch sử 8
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 90000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
Lượt xem: 417
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn

STT

Bài / Tiết

Nội dung

1

1

Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

2

3-4

Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

3

5-6

Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

4

7-8

Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

5

9

Công xã Pari 1871

6

10

Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

7

12

Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

8

14

Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

9

15

Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

10

16

Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

11

17

Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

12

18

Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

13

19

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

14

20

Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

15

22

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

16

23

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

17

24

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

18

25-26

Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

19

27

Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

20

28

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

21

29-30

Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

22

31-32

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

23

33

Sự phát triển văn hoá, khoa học-kĩ thuật thế giới nửa đầu TK XX

24

36

Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

25

37

Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

26

38

Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

27

39

Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

28

40

Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

29

41

Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

30

42

Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

31

47

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

32

48

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

33

49

Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

34

51

Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)Image Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác