Đặt hàng
Giáo dục công dân 11
Quy cách : đĩa CD
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 120000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn

 

STT
Bài/Tiết
N�i dung
1         
1
Công dân vá»�i sá»± phát triá»�n kinh tế
2         
2
Hàng hóa, tiá»�n tá»� và thá»� trÆ°á»�ng
3         
2
Hàng hóa, tiá»�n tá»� và thá»� trÆ°á»�ng - 2
4         
3
Quy luật giá trá»� trong sản xuất hàng hóa
5         
4
Cạnh tranh trong sản xuất và lÆ°u thông hàng hóa
6         
5
Cung cầu trong sản xuất và lÆ°u thông hàng hóa
7         
6
Công nghiá»�p hóa hiá»�n Ä�ại hóa Ä�ất nÆ°á»�c
8         
7
Thá»±c hiá»�n ná»�n kinh tế nhiá»�u thành phần và tÄ�ng cÆ°á»�ng vai trò quản lý của Nhà nÆ°á»�c
9         
9
Nhà nÆ°á»�c Xã há»�i chủ nghÄ©a
10    
10
Ná»�n dân chủ xã há»�i chủ nghÄ©a
11    
11
Chính sách dân sá»� và giải quyết viá»�c làm
12    
12
Chính sách tài nguyên và bảo vá»� môi trÆ°á»�ng
13    
13
Chính sách giáo dục, Ä�ào tạo khoa há»�c công nghá»� và vÄ�n hóa
14    
13
Chính sách giáo dục, Ä�ào tạo khoa há»�c công nghá»� và vÄ�n hóa - 2
15    
14
Chính sách quá»�c phòng và an ninh
16    
15
Chính sách Ä�á»�i ngoại


Image Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác