Đặt hàng
GDCD 12
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 90000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
Lượt xem: 497
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn

 

STT
Bài/Tiết
N�i dung
1         
1
Pháp luật và Ä�á»�i sá»�ng
2         
2
Thá»±c hiá»�n pháp luật
3         
3
Ý thức pháp luật
4         
4
Quyá»�n bình Ä�ẳng trong lao Ä�á»�ng
5         
5
Quyá»�n bình Ä�ẳng giữa các dân tá»�c tôn giáo
6         
6
Công dân vá»�i các quyá»�n tá»± do cÆ¡ bản - tiết 1
7         
6
Công dân vá»�i các quyá»�n tá»± do cÆ¡ bản - tiết 2
8         
6
Công dân vá»�i các quyá»�n tá»± do cÆ¡ bản - tiết 3
9         
7
Công dân vá»�i các quyá»�n dân chủ - tiết 1
10    
7
Công dân vá»�i các quyá»�n dân chủ - tiết 2
11    
8
Pháp luật vá»�i sá»± phát triá»�n của công dân
12    
8
Pháp luật vá»�i sá»± phát triá»�n của công dân – tiết 2
13    
9
Nhà nÆ°á»�c quản lý xã há»�i bằng pháp luật
14    
9
Pháp luật vá»�i sá»± phát triá»�n bá»�n vững của Ä�ất nÆ°á»�c
15    
10
Pháp luật vá»�i hòa bình


Image Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác