Đặt hàng
Thông tin

Sau khi học xong các khóa đào tạo, học viên sẽ có đủ khả năng để tạo ra mọi bài giảng thông thường giúp cho mình và các đồng nghiệp khác trong trường. Những học viên nào có khả năng có thể tham gia các khóa học chuyên sâu để trở thành những chuyên viên về đồ họa...

Đọc tiếp